Project Kwetsbare ouderen

Kwetsbaarheid wordt gedefinieerd als: “een biologisch syndroom waarbij sprake is van een verminderde reserve en weerstand tegen stressoren dat het resultaat is van dalingen van diverse fysiologische systemen en dat kwetsbaarheid voor ongewenste resultaten veroorzaakt”. (Fried et al. 2001)

Met het geriatrienetwerk willen wij een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van deze kwetsbare ouderen. In een brainstorm sessie kwam naar voren dat zowel in de eerste en tweede lijn de verminderde zelfstandigheid van de ouderen een steeds groter probleem vormt in de samenleving. Door demografische veranderingen, toename van multi-morbiditeit en de extramuralisering moeten de ouderen langer thuis blijven wonen.

Vanuit onze ervaring met deze problematiek hebben wij een aantal knelpunten en onderwerpen uitgekozen en hiervoor producten ontwikkeld. Met het project "kwetsbare ouderen" hebben wij vanuit de beschikbare evidentie en ervaringskennis een functionele training gemaakt gericht op het zolang mogelijk zelfstandig thuis wonen.

De volgende onderwerpen komen in de training aan bod:

  • Training: Fysieke training is één van de belangrijkste pijlers voor het verbeteren van de ADL-zelfstandigheid. Met de functionele training worden kracht, balans en uithoudingsvermogen verbeterd.

  • Transfers: Alle transfers die nodig zijn in de thuissituatie komen aan bod. Er is een handig transferboek gemaakt, waardoor de cliënt en eventueel de mantelzorger kan kijken met welke stappen de transfer is uit te voeren.

  • Hulpmiddelen: Naast de algemene adviezen om een hulpmiddel goed af te stellen, wordt er ook ingegaan op het gebruik van een hulpmiddel in het ADL.

  • Mantelzorg begeleiding: Er is aandacht voor de mantelzorger. Zo wordt er gekeken naar eventuele overbelasting en is er aandacht voor het ontlasten van de mantelzorger.

  • Screening veilig wonen: Door middel van een checklist wordt de woning gescreend op risicofactoren en wordt er gericht advies gegeven.

  • Nederlandse Norm Gezond Bewegen: vijf keer per week minimaal 30 minuten matig intensief bewegen is het advies voor de cliënt. Met een huiswerkschema en gericht advies proberen we de cliënt te activeren.

  • Normale veroudering: Door inzicht te geven in het normale verouderingsproces worden de klachten beter begrepen.

De training vindt zowel in de eerste en tweedelijn plaats. Er wordt gestreefd naar het trainen in kleine groepen van 3-4 personen voor de sociale interactie. In totaal zal de training 8-12 weken in beslag nemen. Eventueel kan de training ook in de thuissituatie gegeven worden.

De training wordt in de meeste gevallen vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met: